ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ลำดับ ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
1 ลงทะเบียนและสมัคร 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนสามารถปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลด้วยตนเองได้ จนกว่าจะชำระเงิน
2 ผู้สมัครปรับปรุง/ แก้ไขข้อมูล ด้วยตนเอง
3 นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน 5 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563
4 นักเรียนชำระเงินค่าสมัคร
5 เจ้าหน้าที่บันทึกการชำระเงิน 5 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563
6 นักเรียนตรวจสอบการชำระเงิน 6 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤศจิกายน 2563
8 นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

กำหนดวัน เวลาสอบ


วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564


เวลา วิชา
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
เวลา 13.00 – 16.00 น. เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์

สาขาวิชา สถานที่อบรม และจำนวนที่รับ
สาขาวิชา ระดับชั้น สถานที่อบรม จำนวนที่รับ (คน)
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.5

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

40
ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ม.1 - ม.3 * 35
ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ม.3 - ม.5 ** 35
ฟิสิกส์ ม.3 - ม.5 40
คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.5 40
เคมี ม.3 - ม.5

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

40
ชีววิทยา ม.3 - ม.5 40

* ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2549 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2550
** ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป